Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZR HOTELE 

Celem niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania.

I. Właścicielem hotelu i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest 

ZR Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 13, 30-251 Kraków (dalej jako „Administrator danych” lub „ZR Hotele”). 

II. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ZR Hotele jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ZR Hotele przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. 

III. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

IV. Zbieramy dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, wykonania kompleksowej usługi hotelowej lub gastronomicznej oraz do zaprezentowania informacji o specjalnych ofertach i usługach oferowanych przez ZR Hotele. 

V. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelowej lub usługi gastronomicznej oraz zaprezentowania informacji o specjalnych ofertach i usługach oferowanych przez ZR Hotele. 

VI. Dane zbieramy :

a) podczas procesu rezerwacji przez stronę internetową, 

b) podczas procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w hotelu lub w restauracji, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie meldowania gościa w hotelu,

c) poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej.

Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com, HRS, organizatorów imprez, itp.), jeśli wyrażona została na to zgoda.

VII. Zbieramy następujące dane :

Podczas rezerwacji przez stronę internetową istnieje możliwość założenia konta Klienta lub założenia jednorazowej rezerwacji.

1.Przy zakładaniu konta na stronie hotelu, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do konta, oraz podaje następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Wyżej wymienione dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do konta.

Przy jednorazowej rezerwacji wykonywanej przez stronę internetową, zakres zbieranych danych jest taki sam jak podczas zakładania konta, powiększony dodatkowo o kraj zamieszkania.

2.Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową lub przez chat, a także meldowania Klienta w hotelu zbierane są następujące dane:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
 • Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
 • Nr dokumentu tożsamości.

3.Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane:

 • Imię i Nazwisko; 
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu. 

4.Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych ( obowiązek GUS i opłata klimatyczna).

5.Podczas korzystania ze stron internetowych hotelu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego). 

VIII. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

1.Wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.

2.Obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania: 

 • tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości.

3.Obsługi pobytu Klienta w hotelu: 

 • monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar, płatna telewizja itp.)
 • zarządzanie dostępem do pokoi,
 • wewnętrzne zarządzanie listami Klientów, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu w hotelu (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności).

4.Poprawy obsługi hotelowej, a szczególnie: 

 • przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach naszego programu marketingowego – w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji marek i lepszego poznania wymagań i życzeń Klienta,
 • lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Klientów,
 • dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Klientowi,
 • informowanie Klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach hotelu.

5.Zarządzanie relacjami z Klientami przed pobytem, w trakcie i po: 

 • obsługa programu lojalnościowego,
 • operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje Klienta – w celu przesyłania Klientowi dostosowanych wiadomości,
 • tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości,
 • zapewnienie danych kontekstowych wykorzystywanych przez narzędzie proponowania ofert, gdy Klient odwiedza internetową stronę hotelu lub rezerwuje hotel,
 • wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert usług turystycznych i hotelowych, a także telefoniczny kontakt z Klientem,
 • obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert turystycznych i ankiet zadowolenia,
 • realizowanie uprawnień Klientów ZR Hotele.

6.Poprawa usług hotelu, a w szczególności: 

 • obsługi skarg i zażaleń,
 • oferowanie Klientowi korzyści z tytułu programu lojalnościowego.

7.Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych hotelu w tym: 

 • poprawy nawigacji,
 • wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.

8.Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

IX. Do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy ZR Hotele, oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla ZR Hotele). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

X. ZR Hotele podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów.

XI. Kiedy Klient przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji, przekierowywany jest na stronę akceptanta kart płatniczych który zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji. 

 

XII. Uprawnienia Klientów ZR Hotele:

1.Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
 • Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

  W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@zrhotele.pl  

2. Zwracamy uwagę na to, że:

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;
 • Administrator danych może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach Administrator danych może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

3. Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

XIII. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ZR Hotele. Informujemy, że:

 • w przypadku, gdy ZR Hotele przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy ZR Hotel przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • przypadku, gdy ZR Hotele przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

XIV. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 60 dniach od daty ich rejestracji.

XV. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej: odo@zrhotele.p

XVI. Polityka Cookies

 1. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.  
 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora danych będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora danych.

 

XVII. Zmiany w Polityce prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 r.


REGULAMIN PARKINGU

UL. JODŁOWA 13, 30-251 KRAKÓW

 

1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, czynnym 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku.

2. Kierowca pojazdu korzystający z usługi najmu miejsca parkingowego zwany jest w treści regulaminu Użytkownikiem.

3. Poprzez wjazd na parking Użytkownik zawiera umowę najmu miejsca parkingowego z Zarządcą parkingu tj. ZR HOTELE sp. z o.o. KRAKÓW sp.k. na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu.

4. Dowodem zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego jest fakt wjechania Użytkownika na teren parkingu, w następstwie czego system parkingowy dokonuje zeskanowania i zapisania w bazie numerów tablicy rejestracyjnej pojazdu .

5. Użytkownik korzystając z miejsca parkingowego parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Użytkownik pojazdu nie zawiera z Zarządcą ani umowy przechowania pojazdu, ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządcę     do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika lub mieniem przez niego pozostawionym.

7. Parking jest przeznaczony dla pojazdów osobowych, motocykli, samochodów dostawczych, ciężarowych o dopuszczalnej masie do 3,5 t., autobusów. Wjazd innych pojazdów jest zakazany, chyba że zostanie uprzednio udzielona zgoda przez Zarządcę parkingu.

8. System parkingowy umożliwia 15 min. postój na terenie parkingu bez ponoszenia opłaty. Przekroczenie czasu postoju powyżej 15 min. skutkuje koniecznością wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu w kasie automatycznej lub w recepcji Forest Hotel.

9. Warunkiem korzystania z miejsca parkingowego jest:

a) w systemie godzinowym - rozliczenie czasu parkowania w kasie automatycznej elektronicznym systemie parkingowym;

b) w systemie dobowym - rozliczenie czasu parkowania u w kasie automatycznej lub u Zarządcy parkingu. Opłacenie parkingu, nie jest jednoznaczne ze stałą rezerwacją wskazanego miejsca parkingowego.

c) w systemie abonamentowym - wykupienie abonamentu u Zarządcy parkingu. Wykupienie abonamentu nie jest jednoznaczne ze stałą rezerwacją wskazanego miejsca parkingowego.

11. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik umieszczony przed wjazdem na teren parkingu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.      

12. Po opłaceniu postoju należy w ciągu 15 min. opuścić parking. Przekroczenie ustalonego czasu skutkuje naliczeniem opłaty za następną godzinę postoju zgodnie z cennikiem.

13. Czas wynikający z pozostawienia pojazdu na parkingu z takich przyczyn jak awaria, nieprawidłowe funkcjonowanie pojazdu, kontrola policyjna lub przeprowadzona przez inne uprawnione służby, nie jest podstawą do pomniejszenia opłaty o ten czas lub naliczenia opłaty w mniejszej wysokości.

14. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy Użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe Użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu Użytkownika.

15. Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, a niezależnie od powyższego każdy Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników obsługi.

16. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm)

17. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu na terenie parkingu wynosi 20 km/h.

18. Pojazdy wolno pozostawiać wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.

19. Jeżeli Użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu, Zarządca będzie uprawniony do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika pojazdu.

20. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

21. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Zarządcy na terenie parkingu (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Zarządcy o wynikłej szkodzie.

22. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy kierowcy, ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.

23. Na terenie Parkingu zabronione jest: parkowanie na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, drodze p.poż; używanie otwartego ognia; magazynowanie paliw, substancji, łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie; tankowanie pojazdów; pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem; parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami; mycie i odkurzanie pojazdów itp.; prowadzenie akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych, w tym pozostawiania przyczep reklamowych lub innych form zewnętrznych reklam mobilnych; prowadzenie handlu obwoźnego lub obnośnego; prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania. 

24. Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu Parkingu osób niestosujących się do powyższych zakazów.

25. Przy wjeździe lub wyjeździe z parkingu zabrania się jednoczesnego przejazdu pod uniesionym szlabanem dwóch lub większej ilości pojazdów. Szlaban wjazdowy/wyjazdowy zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu koszty zawiązane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu obciążają Użytkownika pojazdu.

26. Zarządca ma prawo do decydowania o zamknięciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

Obowiązuje całkowity zakaz przechodzenia pod otwartym szlabanem. Szlaban otwiera się i zamyka automatycznie. Przejście pod otwartym szlabanem grozi wypadkiem!

27. Do wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestii zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm).


Zarządca parkingu: ZR HOTELE sp. z o.o. KRAKÓW sp.k.

ZR HOTELE

Ul. Jodłowa 13
30-251 Kraków